top of page

Contract de licență software

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST CONTRACT DE LICENȚĂ SOFTWARE CU ATENȚIE ÎNAINTE DE A UTILIZA WEBSITE-UL

Prokuria S.R.L. este o societate cu răspundere limitată organizată în mod valabil în conformitate cu legile din România, având sediul social situat în Strada Rasuri nr. 8, camera 8, Sectorul 2, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13198/2016, având cod unic de înregistrare (CUI) 36609013 și EUID ROONRC.J40/13198/2016 („Prokuria“).

Acest Contract de Licență Software stabilește termenii care guvernează relația dintre Prokuria și dumneavoastră, în calitate de Utilizator Înregistrat, cu care sunteți de acord, și pe care veți fi obligat în mod legal să îi respectați atunci când utilizați Website-ul.

Prin utilizarea Software-ului, dumneavoastră, în calitate de Utilizator Înregistrat, sunteți de acord să acceptați termenii și condițiile acestui Contract de Licență Software ca Utilizator Înregistrat. Veți fi obligat să respectați termenii și condițiile prezentului Contract de Licență Software în ceea ce privește accesul sau utilizarea Software-ului în calitate de Utilizator Înregistrat și orice actualizare, modificare, adăugare sau alterare ulterioară a acestui Software. Dacă nu acceptați toți termenii și condițiile prezentului Contract de Licență Software, vă rugăm să nu utilizați acest Software.

 

Dumneavoastră, în calitate de Utilizator, declarați că (a) aveți autoritatea de a angaja entitatea la prezentul Contract de Licență Software; (b) adresa pe care o utilizați la înregistrare este sediul principal al activității unei astfel de entități comerciale; și (c) toate celelalte informații transmise către Prokuria și afiliaților săi în cursul procesului de înregistrare sunt adevărate, exacte, actuale și complete.


Acest Contract de Licență Software va fi interpretat în conformitate cu și completat de Termeni și Condiții.

1.    Obiectul Contractului

 

1.1    În baza Contractului de Licență Software, Prokuria, în calitatea sa de autor si deținător exclusiv al tuturor drepturilor patrimoniale de autor privind aplicația (platforma) web-based denumită APLICATIA PROKURIA, având caracteristicile așa cum sunt acestea descrise în mai jos, în al doilea paragraf al acestei Clauze 1.1, cesionează în favoarea Utilizatorului Înregistrat, in mod neexclusiv, in schimbul plății Remunerației (astfel cum este aceasta definită mai jos) licența de a utiliza Software-ul, în condițiile stabilite mai jos.
Caracteristicile APLICAȚIEI PROKURIA („Software-ul”): platformă multilingvă de software bazată pe web care are ca principale funcționalități: posibilitatea de a crea cereri (RFI, RFP, RFQ), licitații inverse, licitații la termen și licitații de tip Dutch și alte procese și comunicări de achiziții cu vânzătorii și furnizorii sau potențialii vânzători și furnizori ai Utilizatorilor Înregistrați. Pentru evitarea oricărui dubiu, pe parcursul executării prezentului Contract de Licență Software, aceste funcționalități pot fi îmbunătățite de către Prokuria și, de asemenea, funcționalități adiționale pot fi adăugate acestui Software.

 

1.2    Prin prezentul Contract de Licență Software, Prokuria cesionează în mod neexclusiv, pentru o durată specificata in Clauza 10.1 de mai jos, si condiționat de plata de către Utilizatorul Înregistrat a Remunerației, în favoarea Prokuria, dreptul de a avea acces la Software si de a utiliza Software-ul. Prin urmare, pentru evitarea oricărui dubiu, ca urmare a cesiunii astfel făcută de către Prokuria prin prezentul Contract de Licență Software, Utilizatorul Înregistrat nu va avea dreptul și nici nu va permite unei terțe părți:

(i)    reproducerea permanentă sau temporară a Software-ului, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;

(ii)    traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse Software-ului, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni;

și

(iii)    distribuirea și închirierea originalului sau ale copiilor Software-ului, sub orice formă.

1.3    Accesul Utilizatorului Înregistrat la Software si utilizarea acestuia împreuna cu toate specificațiile si funcțiile menționate in acest Contract de Licență Software se va face virtual, prin conexiune internet, la adresa https://app.prokuria.com

2.    Teritoriul

 

2.1    Cesiunea drepturilor de a utiliza Software-ul în favoarea Utilizatorului Înregistrat avută în vedere de acest Contract de Licență Software va acoperi toate țările și teritoriile din întreaga lume, accesul si utilizarea Software-ului putând fi făcute de către Utilizatorul Înregistrat de oriunde.

 

3.    Limitări

3.1    Utilizatorul Înregistrat confirmă în continuare în mod expres că înțelege si este de acord ca cesiunea dreptului de a utiliza Software-ul astfel cum este aceasta prevăzută prin prezentul Contract de Licență Software este una neexclusivă. Astfel, Prokuria are dreptul de a acorda, oricând si pe orice durată, drepturi similare cu cele ale Utilizatorului Înregistrat si oricăror alți Utilizatori Înregistrați (clienți) ai Prokuria, in condiții stabilite de Prokuria după cum va considera oportun.

4.    Exercitarea drepturilor 


4.1    Prokuria confirmă în mod expres prin acest Contract de Licență Software că Utilizatorii Înregistrați își vor exercita drepturile dobândite potrivit acestui Contract de Licență Software după cum vor crede de cuviință, fără, a fi ținuți de vreo obligație de a folosi în vreun fel Software-ul într-un anumit termen.

 

4.2    Dreptul de a utiliza Software-ul, cesionat neexclusiv prin acest Contract de Licență Software poate fi exercitate de către Utilizatorii Înregistrați prin oricare și toate mijloacele avute la dispoziție. 

 

4.3    Drepturile dobândite de Utilizatorii Înregistrați în baza prezentului Contract de Licență Software nu se vor extinde si asupra altor Drepturi de Proprietate Intelectuală (așa cum acestea sunt definite mai jos) ale Prokuria.

5.    Remunerație

 

5.1    În schimbul cesiunii neexclusive a drepturilor de de a utiliza Software-ul, pentru întreaga perioadă a Contractului de Licență Software, Utilizatorul Înregistrat va plăti Prokuria un pret („Remunerația”) ce este detaliat la următorul link https://www.prokuria.com/pricing. In funcție de durata pentru care accesul la Software-ul este asigurat fiecărui utilizator ce va fi înregistrat, Remunerația va varia conform informației prevăzute pe website. Prokuria este îndreptățită să practice modificări în structura si cuantumul Remunerației, modificări ce vor opera si vor fi aplicabile numai pentru viitor (i.e. cu privire la acces la Software in viitor). Prin urmare, in măsura in care Utilizatorul Înregistrat va solicita acces pentru utilizatori suplimentari ai Software-ului, valoarea Remunerației se va stabili pe baza politicii de tarife a Prokuria astfel cum este aceasta in vigoare la data solicitării de către Utilizatorului Înregistrat a accesului pentru utilizatorii adiționali.

 

5.2    Remunerația menționată mai sus nu include TVA și va fi plătită fie:

(a)    direct prin intermediul aplicației Prokuria atunci când Utilizatorul Înregistrat se înregistrează pe website ca Utilizator Înregistrat;

sau, daca Utilizatorul Înregistrat solicită în mod expres acest lucru,

(b)    prin transfer bancar, direct în contul Prokuria indicat pe fiecare factură emisă de către Prokuria. În acest caz, Prokuria va emite facturi trimestrial/lunar, ținând cont de numărul de licențe. Facturile vor fi emise în prima zi a respectivului trimestru/lună și plățile sunt scadente în zece (10) zile de la data facturii.

5.3    Fiecare dintre cele două părți ale Contractului  de Licență Software va fi exclusiv răspunzătoare pentru respectarea obligațiilor sale ce decurg din încheierea acestui Contract de Licență Software prevăzute de legislația aplicabilă, inclusiv dar fără a se limita la legislația fiscală.

 

5.4    Remunerația de mai sus se referă exclusiv la cesiunea drepturilor de a utiliza Software-ul care fac obiectul prezentului Contract de Licență Software.

 

5.5    Fără a aduce atingere prevederilor cuprinse in Clauza 10.3 de mai jos, dacă, conform prezentului Contract de Licență Software, Utilizatorul Înregistrat nu face plata Remunerației către Prokuria in termenul prevăzut de prezentul Contract de Licență Software, atunci Utilizatorul Înregistrat va datora si plăti către Prokuria penalități de întârziere in cuantum de 0,1% din valoarea Remunerației neplătite pentru fiecare zi de întârziere, pană la îndeplinirea integrală a obligației de plată.

 

6.    Declarații și garanții

 

6.1    Prokuria declară și garantează Utilizatorilor Înregistrați că Prokuria este deținătorul exclusiv al drepturilor patrimoniale de autor ce fac obiectul acestui Contract de Licență Software. De asemenea, Prokuria se obligă să asigure o funcționare/disponibilitate a Software-ului la un nivel de 99% din durata fiecărei luni (Service Level Agreement) pe durata prezentului Contract de Licență Software. La calculul perioadei de disponibilitate nu se va tine seama de perioadele de mentenanță anunțate în prealabil Utilizatorilor Înregistrați prin intermediul corespondentei electronice sau in cadrul Software-ului, însă se va tine seama de acele perioade de mentenanță neanunțate în prealabil. Ca atare, având în vedere ca Software-ul poate fi accesat doar in mediul on-line, Prokuria își asumă o obligație de diligență în ceea ce privește disponibilitatea Software-ului conform procentului de mai sus. Dacă Software-ul nu este accesibil din motive imputabile Prokuria pentru o perioadă ce depășește limita menționată mai sus, Utilizatorul Înregistrat este îndreptățit la rambursarea proporțională Remunerației plătite pentru perioada în care Software-ul nu a fost disponibil.

 

6.2    In considerarea dreptului de a utiliza Software-ul acordat prin prezentul Contract de Licență Software, Prokuria se obligă fată de Utilizatorii Înregistrați si la:

 

6.2.1    Asigurarea accesului la platforma tehnică (ca parte a Software-ului) necesară pentru crearea, personalizarea, administrarea și gestionarea cererilor si licitațiilor electronice cu ajutorul Software-ului;

 

6.2.2    Asistență tehnică, în limba engleză sau română, ce poate fi solicitată de care Utilizatorii Înregistrați in legătură cu utilizarea si/sau funcționarea Software-ului, de luni până vineri între orele 09:00 – 17:00, ora României;

 

6.2.3    Oferirea facilitații de salvare (back-up) săptămânal al tuturor informațiilor introduse de Utilizatorii Înregistrați in Software; și

 

6.2.4    Asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice pentru securitatea Datelor cu Caracter Personal (așa cum sunt definite la Clauza 9 de mai jos).

 

6.3    Având in vedere natura Software-ului cât și modul de acces și utilizare al acestuia, Prokuria nu este răspunzătoare în fata Utilizatorului Înregistrat pentru:

 

6.3.1    datele introduse de către Utilizatorul Înregistrat in Software, acesta din urma fiind pe deplin răspunzător cu privire la modul si scopul in care utilizează Software-ul; conform Clauzei 9 de mai jos, Prokuria procesează datele personale la instrucțiunile Utilizatorului Înregistrat;

 

6.3.2    felul în care Utilizatorul Înregistrat configurează sistemul de utilizatori ce au acces la Software și comportamentul acestora;

 

6.3.3    nicio operațiune, înțelegere, ofertă, antecontract si/sau contract de orice fel, formate sau care se poate interpreta ca fiind formate intre Utilizatorul Înregistrat si orice terți, și care au, în orice fel, legătură cu utilizarea Software-ului de către Utilizatorul Înregistrat.

 

6.4    Utilizatorul Înregistrat declară și garantează Prokuria că a luat la cunoștință de conținutul si funcțiile Software-ului, așa cum sunt detaliate în acest Contract de Licență Software si cunoaște modul de utilizare al acestuia, găsindu-l potrivit si util pentru desfășurarea activității sale.

7.    Mentenanță 


7.1    Termenul de ”Mentenanță” din prezentul Contract de Licență Software înseamnă emiterea Software-ului care corectează erori, adaugă funcționalități sau modifică în alt fel sau îmbunătățește Software-ul, în conformitate cu specificațiile din acest Contract de Licență Software.

 

7.2    Prokuria va asigura Utilizatorului Înregistrat Mentenanța care este asigurată, în general clienților săi. Prokuria garantează faptul că Mentenanța nu va afecta în mod substanțial funcționalitățile de bază existente ale Software-ului. Utilizatorul Înregistrat va permite accesul Prokuria pentru a instala Mentenanța.

 

8.    Confidențialitate 

 

8.1    Termenul "Informaţii Confidenţiale" din prezentul Contract înseamnă orice informații referitoare la termenii prezentului Contract de Licență Software și în legătură cu Prokuria sau în legătură cu Utilizatorul Înregistrat, care nu sunt disponibile în mod public, inclusiv, dar fără limitare la: 

(a)    informații referitoare la marketing, publicitate sau la alte asemenea activități; 

(b)    informații referitoare la rezultatele vânzărilor, informații colectate din rapoartele de studiu de piață referitoare la produsele dezvoltate si/sau comercializate;

(c)    informații referitoare la politici, tactici sau strategii comerciale, 

(d)    orice informații cu privire la care părțile acestui Contract de Licență Software au o obligație de confidențialitate față de un terț,

(e)    informațiile tehnice și know-how,

(f)    informații referitoare la management, strategie corporativă, sau dezvoltarea de noi oportunități de afaceri, și

(g)    condiții de afaceri cu clienții sau furnizorii.

 

8.2    Părțile acestui Contract de Licență Software convin să nu utilizeze Informațiile Confidențiale, cu excepția cazurilor în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract de Licență Software iar părțile convin să nu divulge niciunei terțe părți Informațiile Confidențiale decât cu acordul prealabil scris al celeilalte Părți.

 

8.3    Părțile convin să limiteze divulgarea de Informații Confidențiale în cadrul propriei organizații la acei angajați ai acestora pentru care o astfel de divulgare este strict necesară în scopul respectării obligațiilor asumate în baza prezentului Contract de Licență Software și să se asigure că aceștia au obligația de păstrare a confidențialității în ceea ce privește Informațiile Confidențiale și Datele cu Caracter Personal și că acționează mereu respectând GDPR și obligațiile din prezentul Contract de Licență Software.

 

8.4    Obligația de confidențialitate a părților care decurge din acest document se va prelungi și după încetarea prezentului Contract de Licență Software, indiferent de motiv și va rămâne în vigoare pe o perioadă nelimitată.

 

8.5    Obligația de confidențialitate nu se va aplica Informațiilor Confidențiale care:

 

(a)    erau deja cunoscute și liber disponibile înainte de a fi primite de la cealaltă parte;

(b)    au fost divulgate de către un terț care, prin divulgarea acestora, nu a încălcat, la rândul său, nicio obligație de confidențialitate față de părți;

(c)    se aflau în domeniul public în momentul primirii sau au intrat ulterior în domeniul public altfel decât ca urmare a încălcării prevederilor acestei clauze; și

(d)    trebuie să fie dezvăluite în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu un ordin al unei instanțe competente sau la cererea obligatorie a unei autorități. Cu toate acestea, această dezvăluire va fi făcută după ce partea respectiva transmite celeilalte părți o notificare prealabilă rezonabilă referitoare la o astfel de divulgare, astfel încât cea din urmă parte să aibă posibilitatea să conteste sau să limiteze un astfel de ordin ori să renunţe la conformitatea cu prevederile prezentului Contract de Licență Software. În orice situaţie, în cazul în care partea nu are posibilitatea de a notifica cealaltă parte cu promptitudine sau dacă nu se obţine un ordin de protecţie sau alt remediu, ori dacă cealaltă parte renunţă la conformitatea cu prevederile prezentului Contract de Licență Software, prima parte va divulga numai acea parte din Informaţiile Confidenţiale care i se solicită în mod legal şi, mai mult decât atât, va depune eforturi rezonabile pentru a obţine asigurări că Informaţiile Confidenţiale solicitate continuă să beneficieze de tratament confidențial atât în legătură cu ordinul judecătoresc sau actul respectiv al autorității publice cât şi atâta timp cât se află în posesia noii părţi destinatare.

 

8.6    Fiecare parte este obligata de a lua toate măsurile de securitate rezonabile (cel puţin în măsura în care acestea sunt utilizate pentru protejarea propriilor Informaţii Confidenţiale) pentru păstrarea confidenţialităţii oricăror Informaţii Confidenţiale.

 

9.    Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 

9.1    Prin accesarea și utilizarea Software-ului, Utilizatorul Înregistrat va pune la dispoziția Prokuria date cu caracter personal ale angajaților săi, precum și ale contractorilor/furnizorilor săi, după cum urmează:

(a)    pentru angajații/reprezentanții Utilizatorului Înregistrat, următoarele date sunt disponibile în cadrul Software-ului: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, detalii de identificare ale Utilizatorului Înregistrat și funcția persoanei în organizație;

(b)    pentru furnizorii/contractorii existenți și potențiali ai Utilizatorului Înregistrat, următoarele date sunt disponibile în cadrul Software-ului: nume și prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, detalii cu privire la societatea pe care o reprezintă și funcția persoanei în organizație;

și

(c)    orice alte date cu caracter personal care (i) sunt furnizate, sau pentru care accesul este permis Prokuria (sau oricărei terțe părți autorizate) fie de către Utilizatorul Înregistrat, fie prin intermediul prezentului Contract de Licență Software sau prin utilizarea Software-ului, sau (ii) sunt produse sau generate de către sau în numele Utilizatorului Înregistrat (sau al unei terțe părți autorizate) în legătură cu prezentul Contract de Licență Software sau cu utilizarea Software-ului,

(împreună, „Date cu Caracter Personal”).

 

9.2    Părțile acestui Contract de Licență Software sunt de acord ca, în sensul prezentului Contract de Licență Software și pentru utilizarea funcționalităților Software-ului, Utilizatorul Înregistrat este Operatorul de date care determină scopul și mijloacele de prelucrare (astfel cum este definit în Regulamentul (UE) 2016/679 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, „GDPR”), în timp ce Prokuria va fi o Persoană Împuternicită de operator (astfel cum este definit în GDPR), punând la dispoziție și menținând operațional soluția tehnică necesară pentru realizarea scopului procesării.

 

9.3    Drepturi și obligații ale părților acestui Contract de Licență Software cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal:

(i)    părțile vor procesa Date cu Caracter Personal doar în conformitate cu GDPR și cu toată legislația română adoptată în vederea aplicării prevederilor GDPR;

(ii)    Persoana Împuternicită va procesa Datele cu Caracter Personal doar la instrucțiunile documentate ale Operatorului, care pot fi transmise între părți în scris sau prin e-mail;

(iii)    Persoana Împuternicită va implementa toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv protecția împotriva procesării neautorizate sau nelegale (inclusiv, dar fără a se limita la, divulgarea, accesul și/sau modificarea neautorizată a Datelor cu Caracter Personal) și împotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorării acestora. Aceste măsuri trebuie să asigure securitatea celor mai bune practici și să fie în conformitate cu GDPR în orice moment;

(iv)    Persoana Împuternicită va notifica Utilizatorul Înregistrat de îndată ce află de existența oricărei prelucrări, divulgări sau acces de Date cu Caracter Personal neautorizate sau ilegale sau de orice distrugere accidentală sau ilegală, pierdere, modificare sau corupere a Datelor cu Caracter Personal (o Încălcare a Datelor), încălcare provenită din sau în legătură cu utilizarea / accesul la Software. Persoana Împuternicită, pe propria sa cheltuială, va lua toate măsurile necesare pentru a restabili, reconstitui și/sau reface orice Date cu Caracter Personal care au fost pierdute, deteriorate, distruse, modificate sau corupte ca urmare a Încălcării Datelor, și va oferi Utilizatorului Înregistrat orice asistență rezonabilă, conform cerințelor GDPR, în legătură cu orice astfel de Încălcare a Datelor.

(v)    Persoana Împuternicită va notifica Utilizatorul Înregistrat înainte de adoptarea unui nou mod de procesare a Datelor cu Caracter Personal, iar la cererea Utilizatorului Înregistrat, Persoana Împuternicită va asista la o evaluare de impact a protecției datelor cu privire la noul mod de procesare ce a fost propus;

(vi)    părțile sunt de acord ca Persoana Împuternicită să poată transfera sau dezvălui Date cu Caracter Personal către orice terță parte în vederea executării prezentului Contract de Licență Software, cu condiția ca Persoana Împuternicită să notifice în prealabil Utilizatorul Înregistrat în acest sens (pentru celelalte părți a se vedea Anexa 1). Pentru evitarea oricărui dubiu, Persoana Împuternicită trebuie să încheie un contract scris cu toate părțile terțe, contract ce trebuie să conțină obligații față de părțile terțe, care sunt echivalente și nu mai puține oneroase față de cele prevăzute în prezentul Contract de Licență Software; 

(vii)    Persoana Împuternicită nu va transfera Date cu Caracter Personal în nicio țară sau teritoriu în afara Spațiului Economic European (SEE) sau niciunei organizații/ contractanți internaționali situați în afara SEE fără a obține în prealabil acordul scris expres al Utilizatorului Înregistrat;

(viii)    Persoana Împuternicită va asista Operatorul în gestionarea solicitărilor referitoare la drepturile privind datele și să “demonstreze” conformitatea în fața Autorității pentru Protecția Datelor;

(ix)    Persoana Împuternicită va permite Operatorului sau unui auditor terț ce acționează la instrucțiunea Operatorului, să efectueze, pe cheltuiala Operatorului, auditul de confidențialitate și securitate a datelor, evaluările și inspecțiile privind procedurile de securitate a datelor și confidențialitatea Persoanei Împuternicite privind prelucrarea Datelor cu Caracter Personal astfel cum a fost stabilit în prezentul Contract de Licență Software și în conformitate cu prezentul Contract de Licență Software și GDPR;

(x)    Persoana Împuternicită îl va informa de îndată pe Operator cu privire la plângeri / solicitări etc. de la autoritățile de reglementare / persoane fizice primite direct de către Persoana Împuternicită sau de către oricare dintre contractanții acesteia în legătură cu activitățile de prelucrare referitoare la Software. Pentru evitarea oricărui dubiu, Persoana Împuternicită nu va răspunde la nicio astfel de anchetă, plângere, solicitare sau orice alt tip de comunicare dacă aceasta implică prelucrarea de Date cu Caracter Personal puse la dispoziție de către Utilizatorul Înregistrat, fără acordul prealabil în scris al Operatorului; și 

(xi)    Persoana Împuternicită, la încetarea sau expirarea prezentului Contract de Licență Software, indiferent de motiv, va înceta folosința tuturor Datelor cu Caracter Personal și va distruge toate Datele cu Caracter Personal sau va transfera toate Datele cu Caracter Personal către Utilizatorul Înregistrat, la alegerea scrisă a acestuia. 

10.    Durata, suspendarea si Încetarea Contractului

 

10.1    Prezentul Contract de Licență Software este încheiat pe o perioadă fie de o lună sau un trimestru, așa cum Utilizatorul Înregistrat alege atunci când se înregistrează pe website, care începe să curgă de la data la care Utilizatorul Înregistrat este înregistrat pe website-ul Prokuria, conform acestui Contract de Licență Software. Contractul de Licență Software va fi reînnoit de fiecare dată când Utilizatorul Înregistrat alege să se înregistreze din nou și, implicit, face plata Remunerației, pentru încă o lună/un trimestru, după caz.

 

10.2    Contractul de Licență Software poate înceta:

10.2.1    Prin acordul scris al părților in acest sens;

10.2.2    Atunci când una dintre părți nu își respectă oricare dintre obligațiile prevăzute în prezentul Contract de Licență Software, partea afectată va notifica partea în culpă, în scris, cu privire la această nerespectare și va oferi o oportunitate de a rezolva situația; cu toate acestea, în cazul în care neconformitatea nu este rezolvată în termen de 5 (cinci) de zile de la notificarea scrisă, partea afectată poate rezilia Contractul de Licență Software prin transmiterea unei notificări de reziliere către cealaltă parte, fără nicio altă formalitate.

10.2.3    Fiecare parte are dreptul de a denunța unilateral Contractul de Licență Software în orice moment, cu o notificare prealabilă scrisă transmisă celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) de zile înainte de data încetării Contractului de Licență Software. În timpul perioadei de preaviz, ambele părți au obligația de a îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Contract de Licență Software, în conformitate cu clauzele respective

 

10.3    Fără a aduce atingere celor de mai sus, Prokuria este îndreptățită ca, in măsura în care Utilizatorul Înregistrat nu își îndeplinește in mod corespunzător obligația de plată a Remunerației, să suspende accesul Utilizatorului Înregistrat la utilizarea Software-ului in baza unei notificări cu efect imediat. In măsura in care nu Contractul de Licență Software nu încetează potrivit celor de mai sus, accesul Utilizatorului Înregistrat la Software va fi restabilit numai după plata integrala a Remunerației neplătite, împreună cu toate si oricare penalități, astfel cum este prevăzut in prezentul Contract de Licență Software. Prokuria va avea dreptul să suspende accesul Utilizatorului Înregistrat la utilizarea Software-ului, drept menționat în această Clauză 10.3, atunci când întârzierea de plată a Remunerației este mai mare de 5 zile lucrătoare.

 

10.4    In ipoteza încetării Contractului de Licență Software ca urmare a culpei Prokuria, Utilizatorul Înregistrat este îndreptățit iar Prokuria va asigura Utilizatorului Înregistrat suportul necesar in vederea extragerii si recuperării oricăror date si informații ale Utilizatorului Înregistrat, astfel cum au fost acestea introduse si folosite in Software. Cu toate acestea, Prokuria nu va fi responsabilă si nu va garanta Utilizatorului Înregistrat compatibilitatea formatului in care informațiile sunt extrase cu oricare alta platformă și/sau sistem de operare pe care Utilizatorul Înregistrat îl va utiliza.

 

10.5    Atunci când prezentul Contract de Licență Software încetează, din orice motiv:

(a)    toate drepturile acordate Utilizatorului Înregistrat conform acestui contract vor înceta;

(b)    Utilizatorul Înregistrat va înceta orice activitate autorizată prin prezenta licențiere; și

(c)    Utilizatorul Înregistrat va plăti către Prokuria orice sumă datorată acestuia conform prezentului Contract de Licență Software care este scadentă la data încetării Contractului de Licență Software.

 

11.    Contractant independent

La îndeplinirea obligațiilor ce îi revin în baza prezentului Contract de Licență Software, Prokuria va acționa, în orice moment, în calitate de contractant independent și va fi considerat ca atare. Nicio prevedere din prezentul Contract de Licență Software nu va fi interpretată ca transformând Prokuria sau pe oricare agenții acestuia în angajat, asociat sau agent al Utilizatorului Înregistrați.

 

12.    Drepturi de Proprietate Intelectuală

 

12.1    Termenul „Drepturi de Proprietate Intelectuală” din prezentul Contract de Licență Software, înseamnă: mărci, mărci de serviciu, drepturi în denumiri comerciale, denumiri oficiale, logo-uri sau forme de prezentare, brevete, modele de utilitate, drepturi asupra invențiilor, drepturi asupra programelor software, drepturi asupra desenelor înregistrare sau neînregistrate, drepturi de autor, drepturi asupra bazelor de date, drepturi asupra numelor de domenii sau URL-urilor, precum și orice alte drepturi similare în orice parte a lumii (inclusiv know-how și secrete comerciale) și orice alte drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv toate aplicațiile (și drepturile de a solicita și de a fi acordat), reînnoiri sau prelungiri, și drepturi de a pretinde prioritate de la, asemenea drepturi și toate drepturile similare sau echivalente sau forme de protecție care subzistă sau vor subzista, acum sau în viitor, în orice parte a lumii.

 

12.2    Utilizatorul Înregistrat recunoaște că toate Drepturile de Proprietate Intelectuală cu privire la Software și orice Mentenanță aparțin și vor aparține Prokuria, iar Utilizatorul Înregistrat nu va avea niciun drept cu privire la Software sau în legătură cu acesta, cu excepția dreptului de a folosi Software-ul în conformitate cu termenii prezentului Contract de Licență Software.

 

12.3    Utilizatorul Înregistrat are obligația de a notifica Prokuria, cât mai curând posibil, de la data la care acesta află de existența oricărei utilizări neautorizate a Software-ului de către orice parte terță și va lua toate măsurile și acțiunile necesare pentru a asista Prokuria în apărarea drepturilor de autor asupra Software-ului.

13.    Nulitate parțială 

În cazul în care orice prevedere din prezentul Contract de Licență Software va fi considerată ilegală, nulă sau inopozabilă, în tot sau în parte, atunci o astfel de prevedere sau o parte din aceasta, în măsura în care este ilegală, nulă sau inopozabilă, va fi considerată că nu face parte din prezentul Contract de Licență Software și legalitatea, valabilitatea și opozabilitatea restului prezentului Contract de Licență nu vor fi afectate.

 

14.    Cesiunea Contractului

 

14.1    Utilizatorul Înregistrat nu poate licenția, cesiona sau transfera, în tot sau în parte, drepturile și obligațiile dobândite în baza Contractului de Licență Software în legătură cu Software-ul. 

 

14.2    Prokuria este îndreptățită la o astfel de cesiune, cu condiția ca beneficiarul unei asemenea cesiuni sa fie autorizat in mod corespunzător în a continua să acorde Utilizatorului Înregistrat toate si oricare drepturi astfel cum sunt ele acordate prin prezentul Contract de Licență Software.

 

15.    Legea aplicabilă și competenta jurisdicțională exclusivă 


15.1    Prezentul Contract de Licență Software și orice obligații rezultând din acesta va fi interpretat și guvernat în conformitate cu legislația din România. 

 

15.2    Fiecare dintre părți acceptă în mod irevocabil că instanțele din București vor avea competența exclusivă de a soluționa orice litigiu care ar putea apărea din sau în legătură cu prezentul Contract de Licență Software și că, prin urmare, orice procedură care rezultă din sau în legătură cu prezentul Contract de Licență Software va fi dedusă spre soluționare în fața acestor instanțe.

16.    Diverse

 

16.1    Orice notificări și comunicările ce urmează a fi făcute conform prezentului Contract de Licență Software se vor face în scris și vor fi transmise prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail.

 

16.2    Părțile au beneficiat de asistență juridică pentru înțelegerea prezentului Contract de Licență Software și acceptă în mod expres fiecare dintre și toate clauzele prezentului Contract de Licență Software, inclusiv, dar fără limitare la clauzele referitoare la dreptul de reziliere unilaterală a acestuia și la Clauza 15 cu privire la legea aplicabilă și competența jurisdicțională exclusivă.

 

16.3    Prezentul Contract de Licență Software și Termenii și Condițiile conțin întregul acord între părți cu privire la obiectul Contractului de Licență Software.

Anexa 1 – Lista subcontractorilor relevanți ai Persoanei Împuternicite la data prezentului Contract de Licență Software

 

Părțile relevante, subcontractorii Persoanei Împuternicite, către care pot fi transferate sau dezvăluite date în scopul prezentului Contract de Licentă Software sunt:

·        Huxcoders SRL: Suport Tehnic și Dezvoltare Platformă

·        Microsoft: Hosting in Microsoft Azure

·        SendGrid: transmitere si management mesaje email tranzactionale

bottom of page